Date: 2012-06-26 05:05 pm (UTC)From: [personal profile] coque
coque: (Default)
hej, czemu wszystko brzmi lepiej po angielsku? może dlatego, że jest dla nas bardziej egzotyczne, więc tym samym wydaje się bardziej znaczące? ale serio, przełóż sobie większość wzruszających/dogłebnych/fajnych rzeczy na nasze i efekt będzie w najlepszym przypadku patetyczny, w najgorszym - banalny.

co do tego tekstu. cytatu. lubię go. mam wrażenie, że to jeden z najpopularniejszych tekstów sugizo, może przez to, że doskonale go definiuje jako jednostkę. akurat tutaj wydaje się całkowicie być tym co mówi. nie wiem, czy sugizo uznaje oszustwo. a jeśli uznaje, jak bardzo restrykcyjne muszą być zasady, na jakich przyjmuje je jako dopuszczalne?

mówi że prawdę znajdujemy w religii i dla mnie to jest smutne. bo prawdę zbyt często znajduje się w tym, co ktoś napisał/powiedział/stworzył. w tym, w co ktoś uwierzył przed nami. zastanawiam się, w co wierzylibyśmy, jeśli ktoś nie pokazałby nam wcześniej, że akurat w to można/trzeba, że to jest naprawdę.

luźny zbiór myśli, nie próbuj analizować,. nie wydaje mi się, by były przesadnie mądre.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

July 2012

S M T W T F S
1234 567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 25th, 2017 10:36 pm
Powered by Dreamwidth Studios