Date: 2012-06-26 08:20 pm (UTC)From: [personal profile] holaspis
holaspis: (Graal)
Ale słuchaj, to działa nie tylko jeżeli chodzi o cytaty! Do mojej pracy tłumaczę fragment perskiego eposu bohaterskiego i w paru miejscach bardzo żałowałam, że nie piszę pracy po angielsku, kiedy napotykałam wieloznaczności, które spokojnie dawały się przełożyć na angielski, ale na polski już nie bardzo.

Jeden z najpopularniejszych... A tyle się go naszukałam, żeby sprawdzić, czy wszystko dobrze słyszę! I teraz zabrzmię znowu strasznie snobistycznie, więc uważaj: jak ja się cieszę, że nie interesuje mnie, co się podoba fandomowi! xD

Jeżeli chodzi o oszustwo, to wydaje się, że tak, jest dopuszczalne, ale na zasadzie maskowania się, przybierania pozy nawet bardzo dalekiej od tego, kim jest naprawdę, zacierania swoich prawdziwych kształtów żeby zyskać coś tą drogą. Mam wrażenie, ze żeby ktoś chciał szukać prawdy, musi najpierw poznać, czym jest kłamstwo, musi je poznać tak dobrze, że prawie na granicy uzależnienia.

Wiesz, ale przecież zawsze możesz zakwestionować to, co powiedział ktoś inny. Możesz pójść tą samą drogą, którą on przeszedł, a jeśli na koniec dojdziesz do innych wniosków, to albo Ty masz rację albo tamten ktoś, ale wolno Ci wierzyć w swoją wersję. Jeżeli nikt by Ci niczego nie narzucał, może nawet nie miałabyś potrzeby wierzyć albo dochodzić do własnych wniosków, ale jeżeli chodzi o Ciebie, to akurat jestem pewna, że do czegoś byś doszła. I że to byłoby dobre.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

September 2017

S M T W T F S
     12
3456789
101112131415 16
17181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 09:00 am
Powered by Dreamwidth Studios